ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2519 ที่ตั้งเลขที่ 93 หมู่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแก 10 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม 65 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลังสนามกีฬาฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และสนามกรีฑา เพียงพอกับจำนวนนักเรียนโรงเรียนรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล 36 หมู่บ้าน คือ ตำบลพระซอง 16 หมู่บ้าน ตำบลนาเลียง 11 หมู่บ้าน ตำบลนาคู่ 4 หมู่บ้าน และตำบลท่าลาด 5 หมู่บ้าน มีแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ คือ บ่อเกลือสินเธาว์ของตำบลขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ 1 แห่ง มีหลวงพ่อพระซองอันศักดิ์สิทธิ์ มีแม่น้ำบังไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆของตำบลพระซองเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนให้มีน้ำทำการเกษตร และมีอาหารรับประทานตลอดปี