ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคาร สถานที่ อาณาเขตโรงเรียน
               แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในโรงเรียน คือ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 5 ห้อง ห้องสังคมศาสตร์ 3 ห้อง ห้องจริยธรรม 1 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 3 ห้อง ห้องสุขศึกษาและพละศึกษา 1 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องการงานอาชีพ 2 ห้องและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน คือ บ่อเกลือสินเธาว์และวัดในเขตตำบลพระซอง 18 วัด สถานีอนามัย สถานีตำรวจ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน        
               
               อาณาเขตของโรงเรียน

ทิศเหนือติดต่อตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออกติดต่อตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ติดต่อตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตกติดต่อตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

                  อาคาร สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน 106 ต. (อาคารไทกะเลิง)1 หลังงปม.2520
อาคารเรียน 216 ค. (อาคารเขตนคร)1 หลังงปม. 2525, งปม. 2535
อาคารเรียน 216 ล. (อาคารโพธิ์ศรีธรรมพินิจ)1 หลังงปม. 2539
บ้านพักผู้บริหาร1 หลัง 
บ้านพักครู5 หลัง 
บ้านพักนักการ1 หลัง 
ห้องน้ำนักเรียนหญิงแบบ 6 ที่2 หลัง 
ห้องน้ำนักเรียนชายแบบ 6 ที่2 หลัง 
สนามบาสเก็ตบอล1 หน่วย 
สนามวอลเลย์บอล1 หน่วย 
สนามฟุตบอล1 หน่วยอบต.พระซอง บริจาค
ป้ายชื่อโรงเรียน1 แห่ง 
ถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร750 เมตร 
ถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร150 เมตร 
รั้วคอนกรีตหน้าโรงเรียน ความยาว 133 เมตร150 เมตรสมาคมศิษย์เก่าครู ผู้ปกครอง บริจาค
รั้วลวดหนาม 7 เส้น ความยาว 380 เมตร350 เมตร 
บ่อเลี้ยงปลา กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร1 บ่อ 
บ่อน้ำบาดาล2 หน่วยกรมทรัพยากรธรณี
หอถังประปา1 ชุด 
อาคารโรงฝึกงาน(อาคารหลวงศรีสมบัติ)2 หน่วยงปม. 2527
อาคารหอประชุม 100/27 (หอประชุมศรีพระซอง)1 หลังงปม. 2539
เรือนเพาะชำ1 หน่วย 
โรงรถครู1 หน่วย 
โรงเรียนรถนักเรียน1 หน่วย 
อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 ปี1 หน่วยสมาคมศิษย์เก่าครู ผู้ปกครอง บริจาค