บุลคากรทางการศึกษาอื่น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิชชา จันทะโสก
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : การตลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 0998923654
อีเมล์ : tummi_boyboy@hotmail.com
ที่อยู่ :
47 หมู่ 6 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล