ผู้บริหาร

นายธนู เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาไหนมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุข พลศึกษา
ศิลปะ นาฎศิลป์
การงานฯ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ












มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ท่าจำปา ท่าอุเทน 042530648
2 โรงเรียนอุเทนพัฒนา โนนตาล ท่าอุเทน 0-4258-1261,0-4258-1394
3 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053059
4 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อน ธาตุพนม 0-42575231,042575465
5 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง นาแก 042-571254
6 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซอง นาแก 0-4258-3113
7 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ นาแก 042-061457
8 โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปาก ปลาปาก 042589089
9 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูง ปลาปาก 042537847
10 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ นาคำ ศรีสงคราม 0-4253-0726
11 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม บ้านข่า ศรีสงคราม 042-055310
12 โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม ศรีสงคราม 042-599238
13 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 0934849475
14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม
15 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขาม เรณูนคร 0910646717
16 โรงเรียนค้อวิทยาคม บ้านค้อ โพนสวรรค์ 0-4253-0695
17 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 0-4259-5072