ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ต.ค. 58 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558
10 ต.ค. 58 ถึง 18 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2558
ฝ่ายวิชาการ
05 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558