พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(MISSION)
  1. จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก
  3. พัฒนาผู้เรียนให้ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
  4. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
  5. ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค์ (GOAL)
  1. เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล
  2. เป็นผู้นำด้านการสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. บุคลากรมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมาย
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพเต็มตามศักยภาพ : 4Q-STAR คือ
                   Students-Excellence Quality  = คุณภาพนักเรียนยอดเยี่ยม
                   Team-Teachers Quality          = คุณภาพทีมงานของครูยอดเยี่ยม
                   Academic-Moral Quality         = คุณภาพเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
                   Responsibility Quality             = คุณภาพด้านมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม