พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(MISSION)
   ๑. จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
   ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก
   ๓. พัฒนาผู้เรียนให้ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
   ๔. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
   ๕. ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค์ (GOAL)

   ๑.เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล
   ๒.เป็นผู้นำด้านการสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ๓.เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๔.บุคลากรมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
   ๕.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมาย
   นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพเต็มตามศักยภาพ : 4Q-STAR คือ
      Students-Excellence Quality  = คุณภาพนักเรียนยอดเยี่ยม
      Team-Teachers Quality           = คุณภาพทีมงานของครูยอดเยี่ยม
      Academic-Moral Quality         = คุณภาพเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
      Re sponsibility Quality            = คุณภาพด้านมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม