รางวัลที่ไดีรับ
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554
รางวัลนักเรียน ระดับนานาชาติ
รางวัลนักเรียน ระดับชาติ