คณะผู้บริหาร

นายสุกรี ชัยมงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา