คณะผู้บริหาร

นายธนู เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพัชรีรัตน์ โวเบ้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนงค์รักษ์ พ่อบุตรดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายพจน์ ทองยืน
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุภาณี เชื้อคำเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวาสนา จันทะโสก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ