กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพจน์ ทองยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริลักษณ์ สารทอง
ครู คศ.3

นายจดุรงค์ จิโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2