กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพจน์ ทองยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางศิริรักษ์ สารทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2