กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพจน์ ทองยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริลักษณ์ สารทอง
ครู คศ.3

นายจดุรงค์ จิโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2