กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบังอร โสมแผ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประทีป ธงยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางนงค์รักษ์ พ่อบุตรดี
ครู คศ.3

นางวรารักษ์ สังกาชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมิตรศิลป์ คณาบุตร
ครู คศ.3

นางสาวสุอาภา วรคันทักษ์
ครู คศ.1