กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรารักษ์ สังกาชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนงค์รักษ์ พ่อบุตรดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางมิตรศิลป์ คณาบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุอาภา วรคันทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2