นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นายพนมพร พรมพ่อ
วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวอุทุมพร พ่อแก้ว
วิชาเอกสังคมศึกษา

นางสาวปนัดดา พ่อชมภู
วิชาเอกสังคมศึกษา

นาวสาวปวีณา ศรีแสง
วิชาเอกภาษาไทย