กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิวัช ปรุงเรณู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ