บุลคากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวสุภาพร ศรีแสงใส
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวพรพิชชา จันทะโสก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายจันที ปูคะธรรม
ลูกจ้าง

นายธวัชชัย ขอดเมชัย
ลูกจ้าง