บุลคากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวสุภาพร ศรีแสงใส
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวศิริรักษ์ อินอุ่นโชติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธวัชชัย ขอดเมชัย
ลูกจ้าง