กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย คณาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิทธิพล คูณิรัตน์
ครู คศ.1