กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย คณาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1