กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาวดี จันทรสาขา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา จันทะโสก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริพร กลางประพันธ์
ครู คศ.1