กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาวดี จันทรสาขา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวาสนา จันทะโสก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุทธิรัก ชาดง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2