กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาวดี จันทรสาขา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา จันทะโสก
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร กลางประพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายอธิพงษ์ จันทร์เปล่ง
ครูผู้ช่วย