กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งลาวัลย์ พงษ์สาธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรุ่งราตรี ธรรมดวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุภาพรณ์ วงวศ์ทรรศนกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1