กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งราวัลย์ พงษ์สาธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งราตรี ธรรมดวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุภาพรณ์ วงวศ์ทรรศนกุล
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาลักษณ์ เทือกขันตี
ครู คศ.1