กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนัญญา คูสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางชนัดดา ตาสำโรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิมลรัตน์ ศรีสำอางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววรานาท กิมาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชัยวัฒน์ วังทะพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสัญญา พลเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐกิตต์ ไกยฝ่าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3