กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชนัดดา ตาสำโรง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนัญญา คูสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิมลรัตน์ ศรีสำอางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรานาท กิมาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวริศรา สัพโส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายชัยวัฒน์ วังทะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3