กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชนัดดา ตาสำโรง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนัญญา คูสกุล
ครู คศ.3

นางวิมลรัตน์ ศรีสำอางค์
ครู คศ.3

นางสาววรานาท กิมาลี
ครู คศ.3

นางวริศรา สัพโส
ครู คศ.1

นายชัยวัฒน์ วังทะพันธ์
ครู คศ.2