วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

       "ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"


ปรัชญาสถานศึกษา
   
 
        
เรียนดี มีคุณธรรม ร่วมกิจกรรมสังคม