วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
       "ภายในปี 2564 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"