ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา :
  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
อักษรย่อ :
  พ.ว.
สีประจำสถานศึกษา :
  น้ำเงิน - เหลือง
คำขวัญสถานศึกษา :
  เรียนดี มีคุณธรรม ร่วมกิจกรรมสังคม
ปรัชญาสถานศึกษา :
  นตฺถิ ปญฺญญ สมาอาภา
  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ไมี
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา :
  "สร้างคนคุณภาพ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม ภายในปี 2559"
อัตลักษณ์สถานศึกษา :
  วัฒนธรรมท้องถื่นดีเด่น
  เน้นความเป็นเลิศด้านโครงงาน
  เกลือสินเธาว์วิถีชนเผ่าไทกะเลิง
  เบิ่งฟ้อนหมากเบ็งงามวิจิตร
  อุทิศตนเพื่อผู้สูงอายุ
  ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
  เพียบพร้อมด้วยโครงงาน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :
  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การปฏิบัติในโรงเรียน