หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น       :   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
                                  :   ห้องเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย   :   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์