กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปราณี สืบสุนทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางถาวร ราชนาวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภาณี เชื้อคำเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภาวิณี แก้วยศ
ครู คศ.1