กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางปราณี สืบสุนทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุภาณี เชื้อคำเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวภาวิณี แก้วยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2