กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปราณี สืบสุนทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางถาวร ราชนาวี
ครู คศ.3

นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุน
ครู คศ.3

นางสุภาณี เชื้อคำเพ็ง
ครู คศ.3

นางสาวภาวิณี แก้วยศ
ครูผู้ช่วย