ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๒ กัยยายน ๒๕๖๓
            เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการ ธนู  เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ณ อาคารไทกะเลิง
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,11:53   อ่าน 109 ครั้ง